Algemene Voorwaarden

Artikel 1:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Eurotaal.com, gevestigd Barbarakruid 8 te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 51822792, aangaat voor het leveren van diensten. 

 

Artikel 2:

2.1 Inschrijving op een cursus gebeurt middels een schriftelijke toezegging of bevestiging per email of post. Door deze schriftelijke toezegging gaat de cursist een overeenkomst aan met Eurotaal.com. De cursist committeert zich hiermee derhalve aan de koop van de betreffende cursus.

2.2 Indien een werkgever of gemeente als opdrachtgever optreedt, zal met deze opdrachtgever een separate overeenkomst gesloten worden. Zo mogelijk wordt in dit geval een contract ondertekend door beide partijen.

 

Artikel 3:

Op bovengenoemde overeenkomst onder artikel 2, is de “Wet Koop op Afstand” van de Europese richtlijn 97/7/EG van toepassing. De cursist heeft derhalve het recht de inschrijving binnen 14 dagen kosteloos te annuleren. Annulering kan uitsluitend per e-mail gericht aan Eurotaal.com of per aangetekende brief gericht aan Eurotaal.com, Barbarakruid 8, 3824 NG Amersfoort.  Geen recht op annulering overeenkomstig de “Wet Koop op Afstand” bestaat als de cursus door Eurotaal.com met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

Artikel 4:

Eurotaal.com kan niet garanderen dat een groepscursus doorgang vindt op het bij de inschrijving aangegeven geplande startmoment. Eurotaal.com behoudt zich derhalve het recht voor om bij onder- of over inschrijving van een cursus een redelijk alternatief te bieden op een andere locatie, een ander tijdstip of een andere dag. De cursist krijgt hiervan uiterlijk één week voor aanvang van de cursus schriftelijk bericht per email. De vervangende aanvangsdatum zal maximaal 6 maanden na de oorspronkelijke aanvangsdatum zijn.

 

Artikel 5:  

Annuleringsregeling

5.1 Annulering kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan Eurotaal.com, Barbarakruid 8, 3824 NG Amersfoort of per e-mail gericht aan info@eurotaal.com. 

5.2 Indien de cursist annuleert binnen de in artikel 3 genoemde bedenktijd, zijn er geen kosten verschuldigd.

5.3 Indien de cursist annuleert na de in artikel 3 genoemde bedenktijd, maar niet meer dan 4 weken na de start van de cursus, is 50% van het lesgeld verschuldigd. 

5.4 Indien de cursist 4 weken of meer na de start van de cursus annuleert, is 100% van het lesgeld verschuldigd.

5.5 Indien 6 maanden na verstrijken van het oorspronkelijke in de inschrijving aangegeven startmoment de cursus nog geen doorgang heeft gekregen, wordt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, de inschrijving automatisch geannuleerd, zonder dat de cursist en Eurotaal.com elkaar over en weer kosten verschuldigd zijn. Eventueel aan Eurotaal.com betaalde bedragen voor de betreffende cursus zullen worden gerestitueerd. Ingeschreven cursisten worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Artikel 6:

Onderwijs- en examenvoorzieningen

6.1 Eurotaal.com biedt hoogwaardige cursussen met gekwalificeerde docenten, maar kan geen garanties geven voor het resultaat. De inzet van de cursist, het bijwonen van alle lessen en het actief deelnemen aan alle cursusactiviteiten zijn voorwaarden voor succes.

6.2 Om aan het eind van een cursus een Eurotaal huiscertificaat te kunnen ontvangen, is de cursist gehouden zich naar beste vermogen in te spannen om de cursus binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. Hieronder valt aanwezigheid bij de lessen en deelname aan alle bijbehorende cursusactiviteiten. 

6.3 Eurotaal.com behoudt zich het recht voor het rooster en de locaties om organisatorische en/of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen en geeft wijzigingen tijdig door aan de cursist. Tevens behoudt Eurotaal.com zich het recht voor de inhoud en opzet van de cursussen te wijzigen, waarmee ze kunnen afwijken van de beschrijvingen in de website tekst. Eurotaal.com maakt voor de informatie op de website het voorbehoud dat deze beschreven zijn op basis van informatie die Eurotaal.com ter beschikking had op het moment van samenstellen hiervan.

 

Artikel 7:

leermiddelen

7.1 De leermiddelen worden bij of voor de start van de cursus aan de cursist uitgereikt. De leermiddelen variëren per taal en bevatten in ieder geval de lesboeken en de audiofragmenten die de cursist nodig heeft voor het leren van de taal op zijn niveau.

 7.2 De intellectuele eigendomsrechten op de leermiddelen blijven, ongeacht de vorm waarin ze geleverd zijn, te allen tijde bij de desbetreffende uitgever. Indien het leermiddel een eigen uitgave van  Eurotaal.com is, is het gebruik van de leermiddelen anders dan voor eigen studie niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

 

Artikel 8:

Cursusduur

De nominale cursusduur staat vermeld als vooraf vastgesteld aantal klokuren les in de cursusovereenkomst. Na verstrijken van de nominale cursusduur ontvangt de cursist geen lessen meer. 

 

Artikel 9:

Uitval van cursusactiviteiten

9.1 Eurotaal.com is gehouden uitval van cursusactiviteiten naar beste vermogen te voorkomen. Voor niet genoten cursusactiviteiten als gevolg van uitval biedt Eurotaal.com een passende oplossing aan, die indien mogelijk in overleg met de cursisten wordt vastgesteld. In voorkomende gevallen kunnen inhaallessen gepland worden op een andere dag dan de vaste lesdagen en/of aansluitend op de vastgestelde duur van de betreffende cursus. Ook kan bij langdurige ziekte of absentie van een docent een vervangende docent worden ingeschakeld.

9.2 In geval van een nationale of regionale lockdown, bijvoorbeeld door het Coronavirus of een andere besmettelijke ziekte, waardoor de lessen niet fysiek kunnen plaatsvinden op de leslocatie, worden de lessen online gegeven. In dit geval wordt er geen lesgeld gerestitueerd.

 

Artikel 10:

Afwezigheid cursist bij cursusactiviteiten

10.1 Indien de cursist door aantoonbare ziekte of overmacht verhinderd is cursusactiviteiten te volgen, dient hij/zij dit voorafgaande aan de geplande les bij de docent te melden. 

10.2 Verzuim van de lessen door de cursist als gevolg van het onder het hierboven vermelde lid 12.1 komen voor rekening van de cursist. 

10.3 De verhinderde cursist heeft de inspanningsverplichting tot het zelfstandig inhalen van de cursusactiviteiten waaraan niet is deelgenomen, tenzij anders is overeengekomen. 

10.4 Bij herhaalde ziekmelding of langdurige ziekte kunnen Eurotaal.com en de cursist op basis van gezamenlijk overleg en een gezamenlijke inspanning een inhaaltraject overeenkomen, waarbij extra kosten in rekening zullen worden gebracht. 

 

Artikel 11:

Sociaal klimaat

Cursisten worden geacht elkaar en medewerkers van eurotaal.com op respectvolle wijze te behandelen. Toch kan het gebeuren dat iemand op een ongewenste manier wordt benaderd (bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten). U kunt dan de studieadviseur, tevens vertrouwenspersoon, inschakelen voor advies en ondersteuning. Daarnaast kunt u gebruik maken van de mogelijkheid een klacht in te dienen, volgens het klachtenreglement.

 

Artikel 12:

Algemene verplichtingen inzake gedragingen

12.1 De cursist houdt zich op de door Eurotaal.com gehuurde locaties en de daaraan verbonden terreinen en de leslokalen aan de regels van de locatie, alsmede aan de overige voorschriften die door betreffende locatie zijn opgesteld.

12.2 De cursist is nadrukkelijk verplicht zich te onthouden van gedragingen die de goede gang van zaken in de les kunnen verstoren.

12.3 Een docent of medewerker van Eurotaal.com kan de cursist uitsluiten van een cursusactiviteit indien deze de goede gang van zaken in de les of bij een cursusactiviteit naar zijn/haar oordeel verstoort. Een dergelijke uitsluiting moet door de medewerker van Eurotaal.com altijd worden gemeld bij de directie.  

12.4 Indien een cursist bij herhaling de goede gang van zaken in de les of op de leslocatie verstoord, behoudt Eurotaal zich het recht voor de cursist van verdere lesactiviteiten uit te sluiten, zonder restitutie van reeds betaald cursusgeld.

 

Artikel 13:

Prijzen, facturering en betaling

13.1 De actuele tarieven voor de diensten en producten van Eurotaal.com worden door Eurotaal.com telefonisch of digitaal vermeld na ontvangst van een informatie-aanvraag. Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, inclusief eventueel verschuldigde BTW. Eurotaal.com heeft te allen tijde het recht prijzen aan te passen, met name daar waar het prijswijzigingen betreft die uit de wet voortvloeien.

13.2 Het cursusgeld is verschuldigd 14 dagen na datum factuur indien de cursist de factuur in één keer betaalt.

13.3 Indien gewenst is er ten aanzien van het studiegeld gespreide betaling in drie maandelijkse termijnen mogelijk. De eerste termijn dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betaling van het volledige bedrag dient te zijn voldaan binnen 10 weken na datum factuur. In geval van betaling in termijnen geldt een toeslag van € 3,00 per transactie.

13.4 Voor alle aan Eurotaal.com verschuldigde bedragen geldt dat bij te late betaling, na herhaalde aanmaning, rente en (incasso)kosten in rekening zullen worden gebracht.

13.5 Zolang er sprake is van een betalingsachterstand, zal er – voor zover van toepassing – nimmer een certificaat aan de cursist uitgereikt worden.

 

Artikel 14:

Persoonsgegevens

14.1 De door de cursist verstrekte persoonsgegevens zullen door Eurotaal.com worden opgenomen in haar administratie. De gegevens en eventuele overige door de cursist verstrekte informatie zullen op vertrouwelijke wijze intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering conform de geldende privacywetgeving.

  

14.2 De cursist is gehouden om wijzigingen betreffende adres, woonplaats en eventueel e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer gedurende de cursus tijdig schriftelijk of mondeling aan Eurotaal.com door te geven.

14.3 Indien een wetgevende macht persoonsgegevens opvraagt, zullen deze in navolging van de wetgeving worden verstrekt.

 

Artikel 15:

Klachten

15.1 In geval van een klacht of ontevredenheid kan de cursist deze melden bij de studieadviseur van Eurotaal.com via het mailadres: info@eurotaal.com. 

15.2 Als het niet lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, kan de cursist overgaan tot het indienen van een formele klacht. Met het indienen van een klacht geeft de cursist een formele uiting van ongenoegen over het doen en laten van een docent of medewerker van Eurotaal.com of de gang van zaken op de locatie waar de cursus wordt gehouden. 

15.3 Klachten worden afgehandeld conform het klachtenreglement van Eurotaal.com dat kan worden gedownload van de website:  www.eurotaal.com.

 

Artikel 16:

Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

16.1 Geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

16.2 Voor zover Eurotaal.com toerekenbaar tekortschiet en de cursist daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Eurotaal.com beperkt tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

 

Artikel 17:

Einde overeenkomst

17.1 De inschrijving van de cursist en daarmee de overeenkomst, eindigt:

- na afloop van het overeengekomen cursus- of lestraject;

- na annulering door de cursist met inachtneming van de annuleringsbepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van Eurotaal.com;

- door het overlijden van de cursist;

- in het geval Eurotaal.com door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de cursus aan te bieden;

- op basis van een gemotiveerd besluit met dringende grondslag door het bevoegd gezag van Eurotaal.com.

17.2 De wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de inschrijving eindigt, met dien verstande dat eventueel nog resterende betalingsverplichtingen van de cursist nagekomen dienen te worden.

 

Artikel 18:

Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen kunnen de Algemene Voorwaarden door Eurotaal.com worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste 10 dagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van de Eurotaal.com.

 

Artikel 19:

Overige bepalingen

21.1 Behoudens opzet en grove schuld is Eurotaal.com niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de cursist.

21.2 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het bevoegd gezag van Eurotaal.com.

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2022.