Naam bedrijf: 

Eurotaal.com

  

Studieadviseur:

Laurens ’t Hart 

Tel: 0653 317 615

________________________________________________________________________________________

 

Kantooradres:                                                                                                                                         

Zaagmolen 23                                                                                                                                                                               Sinds 1 maart 2017 is Eurotaal geregistreerd bij het CrKBO

2906RJ  Capelle aan den IJssel

 

www.eurotaal.com               

info@eurotaal.com

________________________________________________________________________________________

 

KvK-nummer: 66835046

 

________________________________________________________________________________________

 

 

Algemene Voorwaarden, Privacy Reglement en Klachtenprocedure

 

Eurotaal.com heeft haar ‘Algemene Voorwaarden’ zorgvuldig opgesteld en vastgelegd in een document, dat u via onderstaand Contactformulier kunt opvragen.

Tevens vinden we het belangrijk, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw privacygevoelige gegevens.

Daarom is het 'Privacy Reglement' eveneens via het Contactformulier opvraagbaar.

 

Heeft u vragen over bovengenoemde issues? Dan kunt u contact opnemen met onze studieadviseur via: info@eurotaal.com

 

Eurotaal.com waarborgt de kwaliteit van haar dienstverlening en opleidingsproducten.

Het kan echter voorkomen, dat u ergens ontevreden over bent.

Wij lossen dit graag met u op. Hierbij treft u het Klachtenreglement aan.

 

 

Klachtenreglement

Artikel 1: Begripsbepalingen

1.     Eurotaal.com: de eenmanszaak Eurotaal.com, gevestigd aan de Zaagmolen 23 te Capelle aan den IJssel, die opdrachten uitvoert gericht op taalonderricht.

2.     Cursist: een ieder die ingeschreven staat voor een cursus bij Eurotaal.com.

3.     Klacht: een klacht is een uiting van ongenoegen over het doen en laten van medewerkers of de gang van zaken op de locaties, die Eurotaal.com huurt. Een klacht kan over zaken gaan die volgens de cursist anders hadden moeten verlopen. Er kan o.a. een klacht worden ingediend omtrent:

-     de cursus

-       de dienstverlening

-       het gedrag van docenten of medewerkers.

4.     Klager: de cursist die een klacht indient en/of diens gemachtigde.

5.     Aangeklaagde: een docent, een directielid of een persoon of orgaan anderszins verbonden aan Eurotaal.com, tegen wie een klacht is ingediend.

6.     Directie: de directie van Eurotaal.com welke tevens het bevoegd gezag vertegenwoordigd. 

 

Artikel 2: Afhandeling en afbakening

 

1.     Iedere cursist heeft het recht een klacht in te dienen. Echter, dit klachtenreglement is nadrukkelijk niet bedoeld om elk willekeurig incident tot klacht te verheffen. Binnen de opleiding dient ruimte te zijn voor een gesprek. De docent of de beheerder van de locatie moet het eerste aanspreekpunt zijn bij problemen of vragen. Klager dient daartoe zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht bovengenoemde(n) te benaderen, dit geeft de mogelijkheid om direct verbeteringen aan te brengen. Pas als blijkt dat een oplossing op deze manier niet mogelijk is, kan worden overgegaan tot het indienen van een formele klacht.

2.     De directie is belast met de behandeling van de formeel ingediende klachten.

3.     De behandeling van een klacht gebeurt door een persoon die niet betrokken is geweest bij het gedrag en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft.

4.     Indien de afhandeling van de klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan handelt de directie van Bokslag B.V. gevestigd te Rotterdam als onafhankelijke derde de klachten af.

5.     Het oordeel van deze onafhankelijke derde is dan bindend.

 

Artikel 3: Indienen van een klacht 

 

1.     De klacht kan zowel mondeling als schriftelijk bij Eurotaal.com ingediend worden: 

-       schriftelijk via Zaagmolen 23 2906RJ Capelle aan den IJssel onder vermelding van “Klacht” in de linkerbovenhoek van de envelop; of

-       via info@eurotaal.com onder vermelding van “Klacht” in het onderwerp van de mail.

2.     Klager wordt verzocht eventuele andere (juridische) acties ten aanzien van de klacht stop te zetten of op te schorten gedurende de behandeling van de klacht. 

3.     De klacht is duidelijk leesbaar opgesteld in de Nederlandse taal. In de klacht dient tenminste opgenomen te zijn:

-       naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (indien beschikbaar) van klager

-       cursus en cursuslocatie van klager

-       datum indiening klacht, datum voorval en alle andere relevante data

-       een korte en duidelijke omschrijving van de klacht en tegen wie of wat de klacht gericht is

-       een korte en duidelijke omschrijving van de acties die klager ondernomen heeft om de klacht met docent en/of beheerder van de locatie tot een oplossing te brengen

-       verzoek aan Eurotaal.com. 

 

Artikel 4: Termijnen

 

1.     Nadat de klacht is ontvangen door Eurotaal.com, krijgt klager binnen twee weken een ontvangstbevestiging en een afschrift van het klachtenreglement.

2.     Een klacht dient binnen vier weken na ontvangstdatum te zijn afgehandeld. Deze termijn kan, indien daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd met een redelijke termijn, mits de indiener van de klacht daar voor het verstrijken van de termijn schriftelijk over geïnformeerd is. 

3.     Zodra Eurotaal.com naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt ten aanzien van deze klacht de verplichting tot het verder toepassen

      van het vervolg van dit reglement. 

 

Artikel 5: Geen behandeling klacht

 

1.     Eurotaal.com is niet verplicht de klacht te behandelen indien:

-       een gelijke klacht van dezelfde klager nog in behandeling is

-       eenduidig vaststaat dat niet (een medewerker van) Eurotaal.com maar een derde partij onderwerp van de klacht is

-       het een voorval betreft die langer dan een half jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden

-       de klacht betrekking heeft op een gedraging die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is dan wel onderworpen is geweest

-       ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is

-       de klacht niet de elementen bevat zoals bedoeld in artikel 3.3, waarbij de klager gedurende een redelijke termijn de gelegenheid heeft gehad de schriftelijke klacht aan te vullen.

2.     Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht in kennis gesteld. 

 

Artikel 6: Behandeling klacht

 

1.     Voor de klacht in behandeling wordt genomen door Eurotaal.com, kan Eurotaal.com besluiten eerst de mogelijkheid van bemiddeling te onderzoeken. 

2.     In het geval van bemiddeling zal Eurotaal.com binnen twee weken contact opnemen met de klager met de vraag of hij/zij open staat voor bemiddeling. Indien klager bereid is mee te werken aan bemiddeling, start de bemiddeling. De bemiddeling wordt in handen gelegd van de leidinggevende of een ander door Eurotaal.com geschikt bevonden persoon en wordt binnen vier weken afgerond. 

3.     Wanneer de bemiddeling heeft plaatsgevonden, rapporteert de bemiddelaar het resultaat schriftelijk binnen twee weken aan Eurotaal.com. Eurotaal.com informeert hierop binnen twee weken bij klager of de oplossing akkoord is. Wanneer de klager de procedure op dat moment alsnog wil vervolgen, stelt klager Eurotaal.com binnen twee weken hiervan schriftelijk of via de mail op de hoogte, waarna de procedure vervolgd wordt. 

4.     De periode vanaf de start van de bemiddeling tot het einde van de bemiddeling schort de termijn van artikel 4.2 op.

5.     Indien bemiddeling geen oplossing biedt en klager de klachtbehandeling in gang wil zetten, zal Eurotaal.com de klacht in behandeling nemen.

6.     Als Eurotaal.com hier aanleiding toe ziet of als klager dan wel aangeklaagde expliciet heeft aangegeven hier prijs op te stellen, kan Eurotaal.com besluiten de klager en de aangeklaagde in gelegenheid te stellen tot hoor en wederhoor ten overstaan van Eurotaal.com. De klager kan zich eventueel laten bijstaan door een familielid, een vertrouwenspersoon of een (juridisch) adviseur. Het horen door Eurotaal.com kan apart van elkaar plaatsvinden. Dit geschiedt eventueel telefonisch. Indien betrokkenen gescheiden zijn gehoord, kan Eurotaal.com besluiten beiden nogmaals te horen, al dan niet gescheiden.

7.     Eurotaal.com kan een ieder werkzaam binnen Eurotaal.com verzoeken inlichtingen te verstrekken ter zake van hetgeen is geklaagd.

8.     Indien nodig vraagt Eurotaal.com advies aan deskundigen of doet zij onderzoek ter plaatse. 

9.     Voor een adequate behandeling van de klacht is inzage in de persoonsgegevens van de klager door Eurotaal.com noodzakelijk. Met het indienen van een klacht door

      (of namens) een cursist is hiervoor door de klager toestemming verleend.

10.  Eurotaal.com handelt de klacht vervolgens af op basis van de beschikbare gegevens, ook indien de klager of aangeklaagde niet voldoet aan het verzoek van Eurotaal.com te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken over te leggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek.

11.  Eurotaal.com heeft geheimhoudingsplicht en zal zoveel mogelijk de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen. Persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd, met inachtname van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

12.  Na voltooiing van het onderzoek kan aanvullend onderzoek plaatsvinden indien, nadat de standpunten uiteen zijn gezet, feiten en omstandigheden bekend worden die voor het oordeel over de klacht van aanmerkelijk belang kunnen zijn. Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, worden hierover geïnformeerd. 

 

Artikel 7: Oordeel

 

1.     Eurotaal.com geeft een oordeel over de gegrondheid van de klacht. De klacht kan gegrond, ongegrond of gedeeltelijk gegrond worden bevonden. 

2.     Eurotaal.com stelt de klager en de aangeklaagde gemotiveerd in kennis van haar oordeel en de eventuele maatregelen die zij naar aanleiding van haar bevindingen neemt. 

 

Artikel 8: Evaluatie

 

1.    Eurotaal.com draagt zorg voor de registratie van de ontvangen klachten en brengt jaarlijks een geanonimiseerd verslag uit over aantal en aard van de klachten alsmede over de in het kader van de klachtenafhandeling genomen maatregelen over het afgelopen jaar. 

 

Artikel 9: Inwerkingtreding

 

1.     Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de directie.

2.     Dit reglement vervangt alle op het moment van in werking treden van dit reglement geldende klachtenreglementen van Eurotaal.com.

3.     Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017, en geldt, wijzigingen voorbehouden, voor onbepaalde tijd.

4.     Dit reglement wordt binnen 10 dagen, nadat zij is vastgesteld, openbaar gemaakt op een wijze die binnen Eurotaal.com gebruikelijk is.

5.     Voorstellen tot wijziging van het reglement kunnen worden voorgelegd aan de directie.

6.     Wijziging of aanvulling van de regeling vindt plaats met inachtneming van de door de wetgever gestelde regels. 

 

Vastgesteld te Capelle aan den IJssel – januari 2017

 

Contactformulier / Vraag vrijblijvend informatie aan

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.